Ráiteas um Chosaint Leanaí

 

1. Ainm na seirbhíse arna soláthar : Coiste Féile Traidphicnic

2. Nádúr na seirbhíse agus na bprionsabal chun leanaí a chosaint ó dhíobháil.
Coiste i mbun maoirseacht ar fhéile 3 lá. Coinnímid leanaí sábháilte trí mheas a bheith againn orthu i gcónaí. Cuirimid in iúl go soiléir cén uair a mbeidh freagracht iomlán ar thuismitheoirí as na leanaí agus cén uair a bhfuil leibhéal freagrachta glactha againne.

Is mian linn na leanaí a spreagadh trí mheán ealaíona / ceardaíochta agus is minic a dhéanaimid é sin i gcomhthéacs ilghlúine. Táimid ag cloí leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015. Tá príomhbhaill den choiste tar éis ‘Introduction to Children First Training’ de chuid Tusla achur i gcrích.

3. Measúnú Riosca

Rinneamar measúnú ar aon fhéidearthacht ina bhféadfaí díobháil a dhéanamh do leanbh agus é nó í ag baint leasa as ár seirbhísí. Seo thíos liosta de na réimsí riosca a aithníodh agus liosta de na nósanna imeachta chun na rioscaí sin a bhainistiú.

Riosca arna aithint Nós imeachta i bhfeidhm chun an riosca arna aithint a bhainistiú

1. Spás poiblí oscailte /

Maoir dheonacha ag coinneáil slán na háite poiblí – seiceáil agus seisiún faisnéise laethúil leis na maoir. ‘Pop Up’s’ mar chuid den Feile 21 beidh ionadaí ó COCF agus Banna Céilí Loch Lurgan amuigh leis na ghrupa ceoil.

2. Iompar neamhshrianta in áit phoiblí / Ní chuirtear deoch meisciúil ar bith ar fáil mar chuid den imeacht

3. Ceardlann nach bhfuil ach duine amháin ag freastal uirthi / Freastalóidh oibrí deonach nó tuismitheoir ar an rang.Ceardlann ar líne daoine coiste/COCF sa rang freisin.

4. Ball nó duine éigin atá fostaithe ag an gcoiste chun gníomhaíocht a dhéanamh / Beartais maidir le hearcú agus roghnú

5. Leanaí nach fios cá bhfuil siad / Clárú i gcomhair na máistir-ranganna go léir / nós imeachta i gcás leanaí a bheith ar iarraidh

Nósanna Imeachta

Forbraíodh ár Ráiteas um Chosaint Leanaí de réir na gceanglas faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017), agus Cosaint Leanaí: Treoir maidir le Polasaí, Nós agus Cleachtas ó Tusla. Chomh maith leis na nósanna imeachta atá liostaithe inár measúnú riosca, tacaíonn na nósanna imeachta seo a leanas lenár gcuspóir leanaí a chosaint agus iad ag baint leasa as ár seirbhís:

• Nós imeachta maidir le líomhaintí mí-úsáide nó mí-iompair i gcoinne oibrithe/oibrithe deonacha ar leanbh a bhaineann leasas ár seirbhís a bhainistiú;

• Nós imeachta le haghaidh earcaíocht agus roghnú sábháilte oibrithe agus oibrithe deonacha chun oibriú le leanaí;

• Nós imeachta maidir le soláthar agus rochtain ar oiliúint agus ar fhaisnéis chosanta leanaí, lena n-áirítear an díobháila aithint;

• Nós imeachta maidir le hábhar imní a bhaineann le cosaint nó leas leanaí a thuairisciú chuig Tusla;

• Nós imeachta chun liosta daoine (más ann dóibh) a choinneáil sa tseirbhís ábhartha ar daoine sainordaithe iad;

• Nós imeachta chun duine iomchuí a cheapadh.
Tá na nósanna imeachta go léir atá liostaithe ar fáil ach iad a iarraidh.

5. Cur i bhFeidhm
Tuigimid gur próiseas leanúnach é an cur i bhfeidhm. Tá ár seirbhís tiomanta do chur i bhfeidhm an Ráitis um Chosaint Leanaí seo agus na nósanna imeachta a thacaíonn lenár gcuspóir leanaí a choinneáil slán ó dhíobháil agus iad ag baint leasa as ár seirbhís.

DCA – Sara Howlin,Leas-DCA Liam Collins (DCA = Duine Caidrimh Ainmnithe) Duine Ábhartha Bridget Barker
Túsla E-Learning Children First teastas agus cúrsa athnuachana deanta ag Bridget Barker

Liam Collins Sara Howlin

Déanfar athbhreithniú ar an Ráiteas um Chosaint Leanaí an 30/5/2022 nó a luaithe is indéanta tar éis athrú ábhartha a bheith déanta ar aon ní lena mbaineann an ráiteas.

Sínithe: _

Bridget Barker,

Coiste Féile Traidphicnic

F/ch.An Cheardlann,

An Spidéal
Má tá ceist agat, téigh i dteagmháil le Bridge Barker,

traidphicnic@gmail.com
Duine Ábhartha faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.

Féile Traidphicnic níos glaise

Féile Traidphicnic níos glaise

Rinneadh an leathanach seo a fhorbairt mar chuid de thiomantas Fhéile Traidphicnic do chúrsaí inmharthanachta. Eolas agus feasacht an chéad chéim le go mbeimid ábalta saol níos inmharthana a chaitheamh. Níl na freagraí ar fad le fáil ar na láithreáin ghréasáin a dtugtar nasc chucu thíos ach tabharfaidh siad smaointe agus bealaí dúinn le saol níos inmharthana a chaitheamh. Tá súil againn leanúint ag cur nasc leis an leathanach seo i ndiaidh na féile agus trí na naisc seo cuirfidh muid le forbairt inmharthana.

Le go mbeidh TRAIDPHICNIC níos inmharthana

•Noda leis an gcuairt chuig Traidphicnic a bheith níos inmharthana
•Tabhair mála siopadóireachta leat is féidir a athúsáid •Tabhair cupán caife leat is féidir a athúsáid

•Tabhair buidéal uisce leat is féidir a athúsáid
•Déan cinnte go scagfaidh tú do chuid dramhaíola sna boscaí bruscair chearta atá ar fáil – mura bhfuil tú cinnte, cuir ceist ar dhuine éigin!
•Ná caith bruscar uait
•Ná húsáid nithe nach féidir a úsáid ach uair amháin e.g. sceana agus foirc aon uaire
•Seachain pacáistiú trí tháirgí scaoilte a cheannach, más féidir •Cuimhnigh ar an gcóras iompair phoiblí a úsáid nó dul chuig an imeacht ar do rothar?

Ná Cuir Bia Amú

Clár é Ná Cuir Bia Amú arna mhaoiniú faoin gClár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl de chuid an EPA. Cosc ar dhramhaíl an modh bainistíochta roghnaithe in Éirinn. Tá neart eolais ar an láithreán gréasáin chomh maith le noda maidir le dramhaíl bia a chosc.

www.stopfoodwaste.ie
An Feachtas Conscious Cup

Feachtas é seo a thosaigh grúpa daoine aonair, amach in 2016, a raibh imní orthu agus a ghlac ugach ó thionscnaimh chosúla ag

caiféanna agus saoránaigh ar fud an domhain agus atá ag féachaint le húsáid cupán aon uaire in Éirinn a laghdú agus deireadh a chur leo ar fad sa deireadh.

www.consciouscup.ie

Refill Ireland

Tionscadal deonach é Refill.ie atá dírithe ar dhramhaíl phlaisteach a chosc trí líon na mbuidéal plaisteach aon uaire d’uisce óil a laghdú in Éirinn, cuid mhór díobh a chríochnaíonn ar shráideanna, in uiscebhealaí agus i bhfarraigí ach ag an am céanna atá ag iarraidh a chinntiú go mbeimid ar fad folláin, go n-ólfaimid neart uisce agus go sábhálfaimid airgead. Go bunúsach, mura gcruthaítear an dramhaíl ar an gcéad dul síos, ní bheidh aon fhadhb ann le dramhaíl a bhainistiú.

www.refill.ie

Oifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil (LAWCO)

Bunaíodh an Oifig Uiscí agus Pobal i mí Feabhra 2016 chun bainistíocht níos fearr ar shrutháin, aibhneacha, locha, inbhir, uiscí cósta agus screamhuisce a chur chun cinn ar mhaithe leis an nglúin atá ann faoi láthair agus an ghlúin atá le teacht. Ní hamháin gur ceanglas dlí é seo faoi Chreat-Treoir Uisce an AE, ach is é ár leas é.

www.watersandcommunities.ie

Recycling List Ireland

Tá liosta críochnúil de nithe is féidir a athchúrsáil curtha i dtoll a chéile ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide agus Comhshaoil i gcomhar leis an 3 Oifig Réigiúnach Dramhaíola agus leis an Tionscal Dramhaíola. Is é seo an chéad liosta caighdeánach náisiúnta aonair de nithe is féidir a athchúrsáil. Mar chuid den Ordlathas Dramhaíola áfach, dramhaíl a chosc an chéad rogha.

www.recyclinglistireland.ie

WEEE Ireland

Chun eolas agus comhairle a fháil maidir le do chuid earraí WEEE (Dramhthrealamh leictreach agus leictreonach) sa bhaile, más

miondíoltóir nó lucht déantúsaíochta atá i gceist, déan teagmháil le WEEE Ireland.

www.weeeireland.ie

Cósta Glan an Taisce

Spreagann Cósta Glan pobail a bheith páirteach chun tránna, farraigí agus beatha mhuirí a chosaint. Aonad Oideachais Comhshaoil an Taisce a chuireann an clár i bhfeidhm agus tá sé á mhaoiniú faoi láthair ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus Fáilte Ireland. Tá dhá ghné ag baint le Cósta Glan; Obair Dheonach Chósta Glan agus Gradam Chósta Glan.

www.cleancoasts.org

Cairt na hÉireann um Chur Amú Bia a Laghdú

Tugadh isteach Cairt na hÉireann um Chur Amú Bia a Laghdú mar thoradh ar ghealltanas na tíre laghdú 50% a dhéanamh faoin mbliain 2030 ar an méid bia a chuirtear amú. Tháinig an Chairt a cuireadh i láthair ag an bhFóram ar Chur Amú Bia a Laghdú i mí Márta 2017, in éifeacht le síniú an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide & Comhshaoil agus Ard-Stiúrthóra na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil. Féachtar sa chairt le gealltanas i gcomhar a leagan síos do dhaoine, do ghnólachtaí agus do phobail. Is éard atá i gceist leis an ngealltanas seo ná go gcuirfí ar a laghad gníomh amháin chun cur amú bia a chosc i bhfeidhm laistigh den chéad bhliain ó chláraítear agus bearta a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin chun tabhairt faoi ghníomhartha eile faoin mbliain 2020.

Ní féidir le haon chuid den chóras bia as féin cur amú bia in Éirinn a laghdú. Is le chéile agus le comhfhís a bhainfear an sprioc uaillmhianach seo amach.

Green Business

Seirbhís éifeachtúlachta acmhainne í seo atá in aisce agus faoi rún do Ghnólachtaí Beaga agus ar Mheánmhéid in Éirinn. An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) a dhéanann maoiniú uirthi faoin gClár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl agus é

mar chuspóir feabhas suntasach a chur ar éifeachtúlacht acmhainní agus costais a laghdú trí dhramhaíl a chosc agus ídiú uisce agus fuinnimh a laghdú.

www.greenbusiness.ie

SEAI-Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

Is é an SEAI údarás náisiúnta fuinnimh inmharthana na hÉireann. An fhís atá aige go mbeadh fuinneamh na hÉireann inmharthana, slán, inacmhainne agus glan. Chun sin a bhaint amach ní mór d’Éirinn i bhfad níos lú fuinnimh a ídiú, gluaiseacht i dtreo fuinneamh glan agus a bheith nuálach chun teacht ar réitigh nua chun freastal ar ár riachtanais fuinnimh. Cuid mhór dá chuid oibre an tír a stiúradh i dtreo athrú go dtí gníomhaíochtaí fuinnimh níos inmharthana agus níos cliste.

www.seai.ie

Back to Basics

Tionscnamh é Back to Basics arna reáchtáil ag trí Oifig Réigiúnach Dramhaíola agus arna mhaoiniú ag Údaráis Áitiúla. Léirítear na bealaí is fearr le dramhaíl a laghdú agus taispeánann an bealach is fearr le déileáil leis an dramhaíl a tháirgeann tú féin.

www.bit.ly/2vwLbfl

Free Trade Ireland

Seirbhís phoiblí ar leith í seo a cheadaíonn duit nithe a fháil agus a thabhairt uait in aisce. Bí páirteach inniu agus tosaigh ag sábháil airgid agus ag cosaint na timpeallachta.

www.freetradeireland.ie

EPA –Live Green

Cuirtear comhairle, eolas agus oideachas maidir le cúrsaí inmharthanachta sa bhaile agus sa phobal ar fáil ar an tairseach seo.

www.epa.ie/livegreen

EPA- Ireland’s Environment

Cuirtear eolas cothrom le dáta ar fáil ar an acmhainn ar líne seo faoi chomhshaol na hÉireann

www.epa.ie/irelandsenvironment

Comhairle Chontae na Gaillimhe

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe freagrach as limistéar riaracháin Chontae na Gaillimhe, gan Cathair na Gaillimhe san áireamh. Tá an Chomhairle freagrach as infreastruchtúir thábhachtacha a phleanáil, a dhearadh agus a thógáil – bóithre, soláthar uisce, saoráidí draenála mar shampla chomh maith le seirbhísí áirithe sóisialta agus leathshóisialta mar tithíocht, stáisiúin dóiteáin, leabharlanna agus reiligí.

http://www.galway.ie/en/

×
×

Cart