Traidphnicnic, An Spidéal, Co. na Gaillimhe. Summer Festival of music, song and dance, Spiddal, Co. Galway


Clár / Programme
Urraitheoirí - Sponsors
Loistín / Accommodation
Tiúineanna Tionól - Gathering Tunes 2016
Help to make TRAIDPHICNIC more sustainable
Safeguarding Children Cosán Ealaíne/ Artist Trail Nuacht - News
Lonnaithe / Location
Gailearaí - Gallery
Cartlann - Archive

Teagmháil - Contact Traidphicnic (Tradpicnic) for festival details


Facebook - Traidphicnic Twitter

 

 


Ráiteas um Chosaint Leanaí

Child Safeguarding


Ráiteas um Chosaint Leanaí

>> Leagan Béarla - English Version

Tabhair ar aird:Is teimpléad samplach é seo a sholáthraítear mar threoir agus sin amháin. Ní formáid chaighdeánaithe é do Ráiteas um Chosaint Leanaí. Féach na doiciméid seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais
maidir le Ráiteas um Chosaint Leanaí a fhorbairt:

 Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí
 Treoir maidir le Ráiteas um Chosaint Leanaí a Fhorbairt (www.tusla.ie)
 Cosaint Leanaí:Treoir maidir le Polasaí, Nós Imeachta agus Cleachtas(www.tusla.ie)

1. Ainm na seirbhíse arna soláthar: Coiste Féile Traidphicnic

2. Nádúr na seirbhíse agus na bprionsabal chun leanaí a chosaint ó
dhíobháil
(cur síos gairid ar an tseirbhís, an méid a dhéanaimid agus ár
dtiomantas maidir le leanaí a chosaint):
Coiste i mbun maoirseacht ar fhéile 3 lá. Coinnímid leanaí sábháilte
trí mheas a bheith againn orthu i gcónaí. Cuirimid in iúl go soiléir cén
uair a mbeidh freagracht iomlán ar thuismitheoirí as na leanaí agus
cén uair a bhfuil leibhéal freagrachta glactha againne.

Is mian linn na leanaí a spreagadh trí mheán ealaíona/ceardaíochta
agus is minic a dhéanaimid é sin i gcomhthéacs ilghlúine. Táimid ag
cloí leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015. Tá príomhbhaill den
choiste tar éis ‘introduction to children first training’ de chuid Tusla a
chur i gcrích.
_______________________________________________
_____________________________________________

3. Measúnú Riosca

Rinneamar measúnú ar aon fhéidearthacht ina bhféadfaí díobháil a dhéanamh do leanbh agus é nó í ag baint leasa as ár seirbhísí. Seo thíos liosta de na réimsí riosca a aithníodh agus liosta de na nósanna imeachta chun na rioscaí sin a bhainistiú.

  Riosca arna aithint Nós imeachta i bhfeidhm chun an
riosca arna aithint a bhainistiú
1. Spás poiblí oscailte Maoir dheonacha ag coinneáil slán na háite
poiblí – seiceáil agus seisiún faisnéise laethúil
leis na maoir
2. Iompar neamhshrianta in áit phoiblí Ní chuirtear deoch meisciúil ar bith ar fáil
mar chuid den imeacht
3. Ceardlann nach bhfuil ach duine
amháin ag freastal uirthi
Freastalóidh oibrí deonach nó tuismitheoir ar
an rang
4. Ball nó duine éigin atá fostaithe ag an gcoiste chun gníomhaíocht
a dhéanamh
Beartais maidir le hearcú agus roghnú
5. Leanaí nach fios cá bhfuil siad Clárú i gcomhair na máistir-ranganna go léir
/ nós imeachta i gcás leanaí a bheith ar
iarraidh

 

4. Nósanna Imeachta

Forbraíodh ár Ráiteas um Chosaint Leanaí de réirnagceanglasfaoinAcht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017), agus Cosaint Leanaí: Treoir maidir le Polasaí, Nós agusCleachtas ó Tusla. Chomh maith leis na nósanna imeachta atá liostaithe inár measúnú riosca, tacaíonn na nósanna imeachta seo a leanas lenár gcuspóir leanaí a chosaint agus iad
ag baint leasa as ár seirbhís:

  • Nós imeachta maidir le líomhaintí mí-úsáide nó mí-iompair i gcoinne oibrithe/oibrithe deonacha ar leanbh a bhaineann leasas ár seirbhís a bhainistiú;

  • Nós imeachta le haghaidh earcaíocht agus roghnú sábháilte oibrithe agus oibrithe deonacha chun oibriú le leanaí;

  • Nós imeachta maidir le soláthar agus rochtain ar oiliúint agus ar fhaisnéis chosanta leanaí, lena n-áirítear an díobháila aithint;

  • Nós imeachta maidir le hábhar imní a bhaineann le cosaint nó leas leanaí a thuairisciúchuigTusla;

  • Nós imeachta chun liosta daoine (más ann dóibh) a choinneáil sa tseirbhís ábharthaardaoinesainordaitheiad;

  • Nós imeachta chun duine iomchuí a cheapadh.

    Tá na nósanna imeachta go léir atá liostaithe ar fáil ach iad a iarraidh.

5. Cur i bhFeidhm
Tuigimid gur próiseas leanúnach é an cur i bhfeidhm. Tá ár seirbhís tiomanta do chur i bhfeidhm an Ráitis um Chosaint Leanaí seo agus na nósanna imeachta a thacaíonn lenár gcuspóir leanaí a choinneáil slán ó dhíobháil agus iad ag baint leasa as ár seirbhís.

DCA – Sara Howlin,Leas-DCA Liam Collins (DCA = Duine Caidrimh Ainmnithe)

Déanfar athbhreithniú ar an Ráiteas um Chosaint Leanaí an
___1/3/2019____________, nó a luaithe is indéanta tar éis athrú ábhartha a bheith déanta ar aon ní lena mbaineann an ráiteas.

Sínithe: _Bridget Barker,Sara Howlin Liam Collins,F.ch.An Cheardlann, An
Spidéal_____________________________ (Soláthraí)
[Ainm agus sonraí teagmhála an tsoláthraí]

Má tá ceist agat, téigh i dteagmháil le Bridge Barker,Duine Ábhartha faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.Ráiteas um Chosaint Leanaí


Cuid 2: Nádúr na seirbhíse agus na bprionsabal chun leanaí a chosaint ó
dhíobháil:Déan cur síos ar nádúr do sheirbhíse agus sonraigh na prionsabail a chomhlíonfaidh tú chun leanaí a choinneáil sábháilte ó dhíobháil agus iad ag baint leasa as do sheirbhís.

Cuid 3: MeasúnúRiosca:Soláthraíonn Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017)treoir bhreise maidir leis an gcomhpháirt mheasúnaithe riosca de do Ráiteas um Chosaint Leanaí a chur i gcrích.

Cuid 4: Nósanna Imeachta:Ós rud é nach bhfuil anseo ach liosta samplach, beidh ort cur leis an liosta seo de réir mar is cuí, bunaithe ar thoradh an mheasúnaithe riosca. Féach freisin Cosaint Leanaí:Treoir maidir le Polasaí, Nós Imeachta agusCleachtasóTusla.

Cuid 5: Cur ibhFeidhm:Nímór go ndéanfaí athbhreithnithe gach 24 mhí ar a laghad. Is é an soláthraí an duine atáfreagrach go foriomlán as an eagraíocht.
D'fhéadfadhségurpríomhoifigeachfeidhmiúcháin, cathaoirleachar bhord
bainistíochta, úinéir/oibreoir, etc an duine sin.

Duine Ábhartha: Ba chóir duit ainm agus sonraíteagmhálana ndaoine Ábhartha - an chéad phointe teagmhála maidir le do Ráiteas um Chosaint Leanaí – a áireamh.

Leagan Béarla - English Version


  © Traidphicnic 2018, An Spidéal, Co. na Gaillimhe R-phost: traidphicnic@gmail.com
Deartha ag Marian Ní Chonghaile
 

 

Baile / Home Ráiteas Misean / Mission Statement Faoi an Fhéile / About the Festival Clár / Programme Fundraising Loistín / Accommodation Lonnaithe / Location Eolas Fúinn / About Us Buíochas / THank you Eolas Teagmhála / Contact Us